พัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างคำขอสิทธิบัตร

พัฒนาความยั่งยืนของนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการร่างคำขอสิทธิบัตร

วิศวลาดกระบัง จับมือผู้สนับสนุนภายนอก หารือวิชาการ การวิจัย และการผลิตบุคลากร เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี

วิศวลาดกระบัง จับมือผู้สนับสนุนภายนอก หารือวิชาการ การวิจัย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี