“RETIREMENT DAY” งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทให้ ๒วิศวลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือ ZTE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสูงและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา“แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”

พิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พงศ์ศักดิ์ วรสุนทโรสถ อธิการบดีคนแรก พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.ฟู้ด แมชชินเนอรี่ ร่วมกันพัฒนาทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย