ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร