ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี
ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

คณะวิศวฯ (K-EES )ร่วมกับ เอกรัฐวิศวกรรม จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อนักศึกษา

วิศวลาดกระบัง โดยศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (K-EES )ร่วมกับ เอกรัฐวิศวกรรม จัดอบรมเสริมความรู้เพื่อนักศึกษา

วิศวลาดกระบัง จับมือ MiyaharaCo.Ltd. เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและทำงานกับทางบริษัทที่ญี่ปุน

วิศวลาดกระบัง จับมือ MiyaharaCo.Ltd.
เพื่อรับนักศึกษาฝึกงานและทำงานกับทางบริษัทที่ญี่ปุน