มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก ศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21

“หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่ ผนึกองค์ความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการประเทศและโลกอนาคต #เลือกเรียนตามความถนัด #อยากเรียนต้องได้เรียน

“หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ” ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป กับการเลือก 3 องค์ความรู้

พื่อพัฒนาอุตสาหกรรมประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆได้ Double degree ร่วมกับวิทยาลัยนาโน