วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิศวลาดกระบังแนะแนวหลักสูตรวิศวกรรมอินเตอร์ที่โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

สจล.หยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 4-5 พ.ย. 2562

ตามคำแถลงของ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้วันที่ 4 – 5 พ.ย. 2562 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ จ.นนทบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดตาก ศึกษาดูงาน

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้ กับการทำงานเพื่อพัฒนากำลังคนภาคอุตสาหกรรม ในศตวรรษที่ 21

“หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น” วิศวลาดกระบังโฉมใหม่ ผนึกองค์ความรู้ ตอบโจทย์ความต้องการประเทศและโลกอนาคต #เลือกเรียนตามความถนัด #อยากเรียนต้องได้เรียน