ล็อกดาวน์ แต่เราต้องก้าวต่อ วิศวลาดกระบังร่วมเป็นส่วนหนึ่งพัฒนานวัตกรรมช่วยชาติก้าวข้ามสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

.ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางพัฒนานวัตกรรมสำหรับต้านภัยจากเชื่อไวรัส COVID-19 ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(รมว.อว.) เป็นประธานในที่ประชุม ณ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563 “ สภานักศึกษา

น้องๆวิศวลาดกระบังอย่าลืมมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ในวันพฤหัสบดีที่ 2เมษายานี้กันเยอะๆ

คำถามที่พบบ่อยในสถานการณ์ COVID-19

มาตรการของสถาบัน สำหรับ🔸วิชาโครงงานพิเศษ (Project) วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การศึกษาอิสระหรือรายวิชาที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า🔸สหกิจศึกษา🔸การฝึกงาน ภาคการศึกษา 3/2562

วิศวลาดกระบัง เตรียมทำห้องสำหรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี และทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ดูสถานที่ที่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อจัดสร้างห้อง negative pressure room สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19

📢📢📢ประกาศ!!! นักศึกษาวิศวฯช่องทางการติดต่อสำนักทะเบียนฯ ช่วงปิดทำการชั่วคราวตามประกาศ ฉบับที่3

1.📩e-mail สำนักทะเบียนฯ : registrar@kmitl.ac.th. 2.Facebook :สำนักทะเบียนและประมวลผล สจล. (inbox). 🖥🖥กรณีขอเอกสารทางการศึกษาเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์. ระดับปริญญาตรี 📩e-mail : certify-reg@kmitl.ac.th. ระดับบัณฑิตศึกษา 📩e-mail : grad-reg@kmitl.ac.th

➡️ เรียนออนไลน์ ⬅️ ❌ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท โซ ซีเคียว จำกัด จัดทำโครงการ Road to Cybersecurity COVID Version ภายในวันที่ 11 เมษายน 2563 ถึง 4 กรกฏาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์) สำหรับนักศึกษาสาย IT ชั้นปีที่ 3 และ 4 คอร์สอบรมหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะสั้น เพื่อปูพื้นฐานด้าน IT และต่อยอดด้วยองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เปิดรับสมัครวันนี้ถึง 6 เมษายน 2563

เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล ด เ ชื้ อ เ พื่ อ ช า ติ 💁 S o c i a l D i s t a n c i n g 😍

เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง ล ด เ ชื้ อ เ พื่ อ ช า ติ💁 S o c i a l D i s t a n c i n g 😍ไม่ (ชิดติด) ใกล้ . . . ไม่ใช่ไม่รัก 💞❤รักเหมือนเดิม จากใจวิศวลาดกระบั

ประกาศคณะกรมการป้องกันและติดตามการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 3 เรื่อง แจ้งขยายเวลาทำการปิดชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 เมษายน 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ให้สถานที่ศึกษาทุกระดับ ปิดทำการจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563ในการนี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงให้ขยายการปิดทำการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2563 ทั้งนี้ ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไปจนจบปีการศึกษา 2562