สารคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
รักษาการแทน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ แม้จะมารักษาการคณบดีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนในสำนักงานคณบดี เพื่อสร้างบรรยากาศความเป็นกันเอง รับฟังปัญหาเพื่อจะได้เป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาและผลักดันเรื่องงานให้สำเร็จ แม้กระทั่งอำนวยความสะดวกในการมาทำงานของบุคลากรและนักศึกษา ภายในใต้ พรก.ฉุกเฉิน ของประเทศ ก็ตาม สิ่งที่ได้ทำให้ได้รับความร่วมมือกับทุกคน ทุกฝ่าย ด้วยความอบอุ่น

ในช่วงรักษาการแทนคณบดี เป็นช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาหรือเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษพิเศษพอดี มีเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะต้องจัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปกติในเทอมต้น และการจัดห้องเรียน โดยจะเน้นความปลอดภัยให้กับนักศึกษาเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะได้จากการเรียนการสอนด้วย จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องวางมาตรการการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือเรียนแบบ Face-to-Face การเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ หรือการเรียนออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนในห้องเรียน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจกับคณาจารย์และนักศึกษา

ผมเชื่อว่า การงานใดจะสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือกับทุก ๆ ฝ่าย ขอให้ทุกคนมีสติ กล้าเผชิญกับปัญหาทั้งหลายทั้งปวง และมีความมุ่งมั่นตั้งหวังทำเพื่อคณะของเรา เพื่อสถาบันของเรา สิ่งที่ได้ก็จะเป็นประโยชน์ สุขกับพวกเราทุกคน