สารจากคณบดี

ขอให้ทุกท่านยึดการดำเนินชีวิต ด้วยอัตลักษณ์ ของสถาบันฯ

ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน และเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของสังคม

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ได้ใช้ความรู้ของเราในการพัฒนาสังคมร่วมกัน

และที่สำคัญ ก็ขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตด้วยความรัก

เพราะผมเชื่อว่า ถ้าท่านรักในสิ่งที่ท่านทำ

ความรักก็จะทำให้ท่านทำในสิ่งที่ดีที่สุด

แล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขและความเจริญ ในงานของท่านและชีวิตของท่าน