รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์