หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เยี่ยมชมงานที่วิศวลาดกระบัง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เยี่ยมชมงานที่วิศวลาดกระบัง

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม

วิศวลาดกระบังจัดสัมมนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

วิศวลาดกระบังจัดสัมมนาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน