K-Engineering Extension School

ที่มา K-Engineering Extension School (K-EES) ก่อตั้งขึ้นภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาและบริหารจัดการการศึกษาและฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เพื่อเพิ่มทักษะ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics – STEM) ที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันและตรงตามความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมและวิจัย สำหรับบุคลากรทั่วไปและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อตอบสนองและปลดล็อคให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ไปได้ไกลกว่าเดิม สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning ได้อย่างเท่าเทียมและได้อย่างแท้จริง มีการ Upskill & Reskill บุคลากรทั่วไปและนักศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอน: ออนไลน์ และ/หรือ ออนไซต์

ประเภทโครงการภายใต้ K-Engineering Extension School

1. โครงการหลักสูตรและการสอบภายใต้โครงการเรียนล่วงหน้า
a. K-Engineering Advanced Placement Program
b. K-Science Advanced Placement Program
c. K-Engineering Advanced Placement Test
2. โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น
3. โครงการหลักสูตรสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank)
4. โครงการหลักสูตรอบรมครู/อาจารย์ Train the Trainers เมื่อคุณครูหรืออาจารย์ที่ผ่านโครงการนี้แล้ว สามารถนำหลักสูตรที่เข้าร่วมไปเปิดสอนที่สังกัดได้ โดยร่วมทำ MOU + MOA กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. โครงการหลักสูตรวิชาโท

แนะนำหลักสูตรเปิดใหม่

1. AIoT (ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง Artificial Intelligence of Things modules) มีหลักสูตรย่อยคือ Introduction to IoT และ Artificial Intelligence of Things
2. K-Engineering/Science Advanced Placement Program
- Module ES1 : University Physics for youngsters
- Module ES2 : Fun with University Calculus
- Module ES3 : Introduction to C-Programming in Industry
- Module ES4 : Drawing to the 3D

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้

จะได้รับความรู้พื้นฐานและนำไปประยุกต์ใช้จริง โดยเน้นการปฏิบัติผ่าน Design Capstone Project เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และมองเห็นการนำไปใช้ นักเรียนที่ผ่าน Module เหล่านี้ จะสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียนเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ และสามารถสะสมหน่วยกิตและเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของทั้งสองคณะฯได้
นอกจากนั้นแล้ว โรงเรียนหรือหน่วยงานสามารถสมัครเข้าร่วม Network ของ K-Engineering Extension School ได้โดยส่งจดหมายแสดงความจำนงลงนามโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้มีอำนาจของหน่วยงาน มายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาชิกของ Network จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายเช่น ส่วนลดของนักเรียนในการสมัครเรียนหรืออบรมในหลักสูตรของ K-Engineering Extension School อย่างน้อย 15% และได้รับข่าวสารที่ update อย่างรวดเร็ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

E-mail: kees_eng@kmitl.ac.th
Fecebook : kees1330
Line : kees.eng
Tel: 02 3298301 ต่อ 211

หลักสูตร 2 ปริญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีความร่วมมือทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง รวมไปถึงความร่วมมือภายในสถาบันฯ กับคณะต่างๆ เกิดเป็นโครงการ Double Degree, โครงการ Dual Degree และ โครงการ Unified Program ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า 1 ศาสตร์ของการเรียนในระดับปริญญาตรี ช่องทางการเรียนที่สามารถได้รับปริญญาที่สองได้เร็วขึ้น
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 2 ปริญญา จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษาในราคาพิเศษกว่าการไปเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้วยตัวเอง หรือ เกณฑ์การเข้าเรียนในโครงการ 2 ปริญญาที่มีการคัดเลือกง่ายกว่าการไปเรียนด้วยตัวเอง และระยะเวลาสั้นลง เป็นต้น

หลักสูตรวิชาโท (Minor Program)

หลักสูตรวิชาโท ที่ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรกว่า 5 หลักสูตร โดยการเก็บหน่วยกิต (อย่างน้อย) 15 หน่วยกิต ที่เป็นการเรียนการสอนเฉพาะทาง เน้นการเรียนการสอนรูปแบบการปฏิบัติจริง หรือการเรียนรู้จากภาคอุตสาหกรรมจริง ผู้ที่สนใจเรียนวิชาโทของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะทำให้ได้ศาสตร์ความรู้ทางวิศวกรรม ที่นำไปผสมผสานกับความรู้สาขาหลักของผู้เรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานหรือการประกอบธุรกิจในอนาคตได้
หลักสูตรวิชาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดให้กับนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนควบคู่กับสาขาหลักได้ และจะได้หลักสูตรที่เป็นสาขาโท (Minor Program) ใน transcript ของนักศึกษาในการเรียน 4 ปี

โครงการเรียนล่วงหน้า KMITL Engineering School Advanced Placement Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่มีความรู้และมีสามารถ กระตุ้นให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยการศึกษาเรียนล่วงหน้า และได้มีรับความรู้และความสามารถเทียบได้กับการเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นต้น ดังนั้น “KMITL Engineering School Advanced Placement Program (KENG-APP)” เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพทางวิชาการให้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติม วัดความรู้และเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตที่สามารถเข้ามาต่อยอดและเทียบโอนได้ของรายวิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการนี้คล้ายคลึงกับ Advanced Placement Program (AP Program) ที่เริ่มดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการส่งเสริมและจัดการศึกษาให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนบางวิชาที่สนใจหรือถนัดล่วงหน้าข้ามระดับชั้นเรียน โดยได้รับหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยในวิชาที่สอบผ่านเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ KMITL Engineering School Advanced Placement Program สำหรับให้ความรู้ล่วงหน้าและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ที่สามารถเทียบได้กับรายวิชาพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยเปิดรับบุคคลภายนอก ระดับชั้นมัธยมปลายที่จะเตรียมพร้อมกากรเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Advanced Placement Test

คณะวิศวกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดโครงการ KENG-APT เพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้นและเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในตัวข้อสอบจะมีการจัดสอบ 2 รายวิชา (ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ) คือ วิชาฟิสิกส์ และวิชาแคลคูลัส น้องๆ สามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตเพื่อนำมาเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชั้นปีที่ 1 ได้ (ไม่ต้องลงเรียนอีกรอบ)
รวมถึงน้องๆ สามารถยื่นคะแนนสอบ KENG-APT นี้เพื่อประกอบให้คณะกรรมการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อีกด้วย (ทำให้มีโอกาสมากขึ้น!!)

หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติ

วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สจล. และ B.Sc. Software Engineering, University of Glasgow, UK
เรียนที่ KMITL ปี 1 และ ปี 2 เรียนที่ University of Glasgow ปี 3 และ ปี 4
More
B.Eng. Smart Materials Technology วิทยาลัยนาโนเทคโนเทคโนโลยี และ วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
เรียนที่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กัน ปี 1 ถึง ปี 4
More
วศ.บ.วิศวกรรมชีวการแพทย์ สจล. และ B.Sc. Biomedical Engineering, University of Glasgow, UK
เรียนที่ KMITL ปี 1 และ ปี 2 เรียนที่ University of Glasgow ปี 3 และ ปี 4
More
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา และ วท.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กัน ปี 1 ถึง ปี 5
More
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ และ B.A. Digital Marketing มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เรียนที่ KMITL และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ควบคู่กัน ปี 1 ถึง ปี 4
More

หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรปกติ

วท.บ. การจัดการฟาร์มอย่างชาญฉลาด คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
เรียนที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กัน ปี 1 ถึง ปี 4
More
วศ.บ.วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์
เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ควบคู่กัน ปี 1 ถึง ปี 4
More

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท หลักสูตรนานาชาติ

วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และ Kyushu Institute of Technology (Kyutech), Japan
More
Unified Programs with CMKL หลักสูตรนานาชาติทุกหลักสูตร
More
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) และ บธ.ม. (M.B.A) ) บริหารธุรกิจ (4+1 Double Degree)
More
Unified Programs with Asian Institute of Technology (AIT)
More
วศ.บ.วิศวกรรมการเงิน และ M.S. Financial Engineering, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
เรียนที่ KMITL และ NIDA ปี 1 ถึงปี 5
More

หลักสูตรปริญญาตรีควบโท หลักสูตรปกติ

วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ (ทุกสาขา) และ วธ.ม. (M.B.A) ) บริหารธุรกิจ
More

หลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรนานาชาติ

การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม
เราทำงานร่วมกับผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมภายในและภายนอก ด้วยความคิดสร้างสรรค์
More
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า.
เน้นในด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่
More
ปัญญาประดิษฐ์
การเรียนรู้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งสําคัญที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้
More
วิศวกรรมระบบไอโอทีและระบบอัจฉริยะ
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้งานอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ใช้งานกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
More
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ

AP Program

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ KMITL Engineering School Advanced Placement Program สำหรับให้ความรู้ล่วงหน้าและทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เข้าสอบ ที่สามารถเทียบได้กับรายวิชาพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ โดยเปิดรับบุคคลภายนอก ระดับชั้นมัธยมปลายที่จะเตรียมพร้อมการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลภายนอกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
More

AP Test

โครงการ KENG-APT จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้นและเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในตัวข้อสอบจะมีการจัดสอบ 2 รายวิชา (ทั้งหลักสูตรปกติ และนานาชาติ) คือ วิชาฟิสิกส์ และวิชาแคลคูลัส
รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือนักศึกษาระดับปวช.
More

โครงการหลักสูตรและการสอบภายใต้โครงการเรียนล่วงหน้า มีโครงการอะไรบ้าง

K-Engineering Advanced Placement Test
หรือ AP Test เป็นการสอบวัดความรู้ในหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม วิชา Calculus และ Physics สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต
K-Engineering Advanced Placement Program
หรือ AP Program เป็นการอรบมหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ Calculus, Physics, Programming, Matherial และ Drawing สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต
Engineering/Science Advanced Placement Program
-Module ES1: University Physics for youngsters
-Module ES2: Fun with University Calculus
-Module ES3: Introduction to C-Programming in Industry
-Modules ES4: Drawing to the 3D
หลักสูตรอบรม รูปแบบ Module
สะสมหน่วยกิต เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
- Module - Credit Bank
- โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Module)
- โครงการหลักสูตรสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต (Credit Bank)
ผู้ที่ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศนียบัตร และสามารถสะสมหน่วยกิต สำหรับใช้เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ในอนาคต
โดยเร็วๆนี้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำลังจะดำเนินโครงการอบรมครู 4 ภาค ซึ่งเป็นการกระจายการให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
AIoT (ปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง Artificial Intelligence of Things modules)
มีหลักสูตรย่อยคือ Introduction to IoT และ Artificial Intelligence of Things เป็นโครงการอบรมให้กับครู/อาจารย์ เพื่อให้มีทักษะทาง AIoT ไปสอนหรือต่อยอดให้กับนักเรียนได้ โดยได้รับความสนใจกว่า 400 โรงเรียน ในการเข้าอมรม และเป้าหมายในอนาคตจะดำเนินโครงการให้ความรู้ทาง AIoT ให้กับนักเรียนหรือบุคลากรทั่วไป
โครงการภายใต้ K-EES สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
- โครงการหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree/Dual Degree) ที่มีความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หรือ ความร่วมมือกับคณะต่างๆ ภายในสถาบัน
- หลักสูตรวิชาโท (Minor Program)
เปิดให้กับนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะในสถาบันฯ สามารถเรียนควบคู่กับสาขาหลักได้ และจะได้หลักสูตรสาขาวิชาโท (Minor Program) ใน transcript ของนักศึกษาในการเรียน 4 ปี ปัจจุบันมีรายวิชาโท 6 หลักสูตร ดังนี้
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
การเป็นผู้ประกอบการทางวิศวกรรม
วิศวกรรมระบบไอโอทีและระบบอัจฉริยะ
วิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมเครือข่าย K-EEN
- กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมเครือข่าย K-EEN
- นำแบบฟอร์มแสดงความจำนงฯแนบใน google from “แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม network”

ข่าวสาร K-EES

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ K-ESS เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนใครได้ตาม Link ด้านล่างนี้
ข่าวสารผ่าน Facebook : KMITL-Engineering Extension School
อ่านทั้งหมด