ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ขอยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบที่ 2

หากนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (ตามที่ ศบค. กำหนด) จะได้รับการตรวจฟรี ตามโรงพยาบาลที่รับตรวจรักษา

หากนักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (ตามที่ ศบค. กำหนด) จะได้รับการตรวจฟรี ตามโรงพยาบาลที่รับตรวจรักษา

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

วิศวลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564

แจ้งประกาศเกี่ยวกับการจัดการสอบข้อเขียนในวันที่ 10 เม.ย.2564 แก่ผู้สมัครสอบ TCAS2 รอบโควต้า

แจ้งประกาศเกี่ยวกับการจัดการสอบข้อเขียนในวันที่ 10 เม.ย.2564 แก่ผู้สมัครสอบ TCAS2 รอบโควต้า