ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2

ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม