Student Enterprise จัดอบรมการคิดเชิงออกแบบสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น UX/UI Design

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บันฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง

อบรมหลักสูตรวิศวกรรมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องกล และอาคารอัจฉริยะ