หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวตอร์และการบริหารจัดการทางวิศวกรรม

หลักสูตรบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาการคอมพิวตอร์และการบริหารจัดการทางวิศวกรรม

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) แบบรับตรง