วิศวลาดกระบัง จับมือ ZTE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในระดับสูงและตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ

ขอเชิญผู้บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนา“แนวทางการพัฒนาด้าน Semiconductor ในประเทศไทย”

วิศวลาดกระบัง จับมือ บ.ฟู้ด แมชชินเนอรี่ ร่วมกันพัฒนาทางการศึกษา วิชาการ งานวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น
.