ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อสื่อสารช่วง COVID-19 หน่วยงานและภาควิชา
More >

ช่องทางการติดต่อเดิมและเพิ่มเติมใหม่ ของวิศวลาดกระบัง
More >

เชิญชวน ครอบครัว สจล. ทุกท่าน ร่วมกันเสนอความคิดเห็น ปัญหาเร่งด่วนของ สจล
More >

การรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบออนไลน์
More >

MALAYSIA INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (MIS) ทุนการศึกษา
More >

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ SPACE ECONOMY LIFTING OFF 2022
More >

UNIFORM SELLING FOR SIIE STUDENT 2022
More >

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1
More >

CLIP VIDEO