นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

นำนักศึกษาดูงาน ที่ห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทางชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม