เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำโดยผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ นำนักศึกษา #ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากห้องปฏิบัติการวัดและประมวลผลทาง #ชีวการแพทย์ ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงทางกายภาพบำบัด ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
โอกาสนี้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำผลงานอุปกรณ์และระบบดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่พัฒนาจากความรู้ทางวิศวกรรมร่วมกับการทำงานของนักกายภาพบำบัด เช่นระบบตรวจประเมินการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย (Human Motion Capture System), เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับกระตุ้นสมองผ่านกะโหลกศรีษะ (Transcranial Direct Current Stimulator), อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้าจากร่างกายเช่น สัญญาณไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram) และสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyogram) มาแสดงและขอรับคำแนะนำจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญของคณะกายภาพบำบัดด้วย
การศึกษาดูงานในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน จึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างสาขา นำไปสู่การแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขของประเทศและช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ แก่นักศึกษา นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.