เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาตร์ (KEES)ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทักษะดิจิตัลเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมไอเมค (iMAKE) จัดโครงการอบรม “พัฒนาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม” (Generative PreEngineering Development Program) หัวข้อ การเขียนโปรแกรมทางวิศวกรรม และการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา Application โครงการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ในเชิงวิศวกรรม ผสานทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัย สร้างนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพวิชาการ แก่คุณครูที่สนใจทางด้าน RAI

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.