ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการ

ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง”อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง