ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง”อนุกรรมการ” คณะอนุกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง
รองคณบดีอาวุโส
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
“อนุกรรมการ”
คณะอนุกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย
และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร
(ประกาศสภาวิศวกรที่ 78/2566)