กำหนดการจำหน่ายเครื่องแต่งกายของนักศึกษา KMITL

สามารถสั่งซื้อเครื่องแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบได้กับสโมสรนักศึกษา คณะ/วิทยาลัย ของตนเอง

หมายเหตุ สำหรับเนกไทและเข็มพระมหามงกุฎ ไม่ต้องทำการสั่งซื้อ เนื่องจากทางสถาบันฯ จะมอบให้ในภายหลัง