1. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายพจน์ สละชีพ

2. งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวจันทรารัตน์ ศรีพุ่มพวง

นางสาวณปภัช สุทธานินทร์

นางกุลทรัพย์ สินเกียรติวรกุล

3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนีย์ ณ ดวงจินต์

นางประเสริฐพร ผลโพธิ์

นางสาวชลธิชา นาคชูแก้ว

นางสาวจันทรา ชูอำไพ

4. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

นางสาวมนทิรา นอบน้อม

นายสุจินดา ยุทธเนตร

5. งานวิชาการบัณฑิตศึกษา

นางปาริฉัตร ปานนิล

นางวาทินี วัฒนจตุรพร

นางสาวสิริทินี กิ่งช้าง

นางกัตติกมาส สิทธิคง

นางสาวยุวรี ดีมิตร

6. งานวิชาการปริญญาตรี

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา

นางสุนันทา สันตินันตรักษ์

นางสุนันทา ธรรมโสภณ

นางสาวปรียาพัช ประเสริฐศรี

นางสาวอิสริยา ม่วงคะลา

7. งานวิชาการปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวณัฐหทัย วัชรินทร์ชลาลัย

นางสาวสุธัญญา ถาดนาค

นางสาวยุวธิดา บัวสิม

นางสาวอรทัย พุ่มย้อย

นางสาวฑิตฐิตา ชูเขียว

Mr.Supun Gayantha Dissanayaka

Mr.Nalan Karunanyake

Ashan Eranga Kudabalage

8. งานกิจการนักศึกษา

นางสาวบงกช ทองทา

นางสาวอัชรี เป้าวิสิทธิ์

นางสาวสมศรี แซ่โง้ว

นางสาวจิราภรณ์ นอบน้อม

นางสาวมัณฑทนา แจ่มศรี

นางสาวนวรัตน์ วุฒิอุดม

ว่าที่ร้อยตรี ดิเรกฤทธิ์ จันทรวงษ์

9. งานแผนงาน

นางสาวใสใจ เชี่ยวประกอบกิจ

นางสาวจิรภา โคมเดือน

น.ส.อรอุมา ไพบูลย์สุขสกุล

10. งานการเงินและบัญชี

นางนฤมล กำเนิดมณี

นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ

นางสาวชื่นสุมน อนันตพงษ์

นางสาวสายธารทิพย์ นาจาน

นางสาวณชชล หาญแสงชัย

นางสมจิตต์ ไพโรจน์

11. งานพัสดุ

นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์

นางธนัญญา เผ่ากันทะ

นางสาวบุญยืน กลัดแขก

นางสาววาสนา นุชรอด

นายสัมพันธ์ สังข์ทอง

นางสาวอัจจิมา คงศักดิ์ไพศาล

นางสาวสาลินี ราชสีห์สุข

นางสาวพิชชาอร แก้วประเสริฐ

นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ

12. งานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวอัจฉรา ปรุงแสง

นางอาทิสุดา ชาญวิกรณ์

นายสถาพร พงษ์ประยูร

นางสาวชนัญชิดา นอบน้อม

13. งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนงนุท รอดจินดา

นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด

นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน

14. งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์แสงสุก

นางสาวณัฐธยาน์ แป้นประสิทธิ์

นางสาวขวัญชีวา ต๊ะยามัน

15. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง

นายชัยวิทย์ ฉัตรอุทัย

นางสาวจามร จันทร์ชุย

นางสาวรัชนี นาคทรงแก้ว

นายฐกณฑ์ สุขเกษม

นายชยนนท์ คูหาสวรรค์

16. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์

นายเสกสรรค์ ขาวปลอด

นางสาวธีรนันท์ ขาวปลอด

นายชยันต์ สอนบุญเกิด

17. งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายชาคริต เทียนทอง

นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์

18. งานอาคารสถานที่

นายสุรเชษฐ์ปกรณ์ พรมภักดี

นางสุภาณี พันธุ

นายสำราญ ใจชื่อ

นายชูชาติ พูตระกูล

นายสัญญา แสนบุตร

นายกรเดชน์ ช่วยชูตระกูล

นายธเนศพล ชุ่มใจ

นายประสิทธิ์ พานิช

นายเมธี แสงสว่าง

นายสมจิตต์ คุณหอม

นายสุพร สมตัว

นายสัญญา นามธรรม

นายสำราญ ชื่นบาน

นายพัฒิภูมิ สมตัว

นายณันท์ทัต ใจซื่อ

นางณัฐวรรณ พฤกษาชีวะ

นายธวัชชัย ศรีกาหลง

19. งานส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวธันย์นิชา สินเกียรติวรกุล

นายสว่าง จันทร์ประเสริฐ

นายพุทธา ไชยขาว

นายอรุณ ช่วงโชติ

นายมงคล ฟักหอม

นายพยน อ่อนน้อม

นายบรรพต สีไพรวัน

20. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

นางสาวเมธินี สงไทย

นางสาวเบญจรัตน์ นุชนาฏ์

นายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์