หน่วยงาน

1. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นายพจน์ สละชีพ

2. งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวจันทรารัตน์ ศรีพุ่มพวง

นางสาวณปภัช สุทธานินทร์

นางกุลทรัพย์ สินเกียรติวรกุล

3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวทัศนีย์ ณ ดวงจินต์

นางประเสริฐพร ผลโพธิ์

นางสาวชลธิชา นาคชูแก้ว

นางสาวจันทรา ชูอำไพ

4. งานวิชาการบัณฑิตศึกษา

นางปาริฉัตร ปานนิล

นางวาทินี วัฒนจตุรพร

นางสาวสิริทินี กิ่งช้าง

นางกัตติกมาส สิทธิคง

นางสาวยุวรี ดีมิตร

5. งานวิชาการปริญญาตรี

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา

นางสุนันทา สันตินันตรักษ์

นางสุนันทา ธรรมโสภณ

นางสาวปรียาพัช ประเสริฐศรี

นางสาวเตือนใจ พัฒนะพรหม

นางสาวอิสริยา ม่วงคะลา

นางสาวฐปนรรฆ์ บุญเหลือม

6. งานวิชาการปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวณัฐหทัย วัชรินทร์ชลาลัย

นางสาวศุภรัตน์ เจริญศิริ

นางสาวสุธัญญา ถาดนาค

นางสาวยุวธิดา บัวสิม

Mr.Supun Gayantha Dissanayaka

Mr.Nalan Karunanyake

7. งานกิจการนักศึกษา

นายสุวิทย์ ก้อนนิล

นางสุลินลา ลีลาจินดาไกรฤกษ์

นางสาวบงกช ทองทา

นางสาวอัชรี เป้าวิสิทธิ์

นางสาวสมศรี แซ่โง้ว

นางสาวจิราภรณ์ นอบน้อม

นางสาวมัณฑทนา แจ่มศรี

นางสาวนวรัตน์ วุฒิอุดม

ว่าที่ร้อยตรี ดิเรกฤทธิ์ จันทรวงษ์

8. งานแผนงาน

นางสาวประพา พ่วงเขียว

นางสาวใสใจ เชี่ยวประกอบกิจ

นางสาวจิรภา โคมเดือน

น.ส.อรอุมา ไพบูลย์สุขสกุล

9. งานการเงินและบัญชี

นางนฤมล กำเนิดมณี

นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ

นางสาวชื่นสุมน อนันตพงษ์

นางสาวสายธารทิพย์ นาจาน

นางสาวณชชล หาญแสงชัย

น.ส.เรณู พิมเสน

นางสมจิตต์ ไพโรจน์

10. งานพัสดุ

นางสาวอารีย์ ยุทธนาวราภรณ์

นางธนัญญา เผ่ากันทะ

นางสาวบุญยืน กลัดแขก

นางสาววาสนา นุชรอด

นายสัมพันธ์ สังข์ทอง

นางสาวสาลินี ราชสีห์สุข

นางสาวพิชชาอร แก้วประเสริฐ

นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ

11. งานบริหารการวิจัย

นางสาวอัจฉรา ปรุงแสง

นางอาทิสุดา ชาญวิกรณ์

นายสถาพร พงษ์ประยูร

นางสาวชนัญชิดา นอบน้อม

12. งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวนงนุท รอดจินดา

นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด

นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน

13. งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์แสงสุก

นางสาวณัฐธยาน์ แป้นประสิทธิ์

นายสุรเชษฐ์ปกรณ์ พรมภักดี

นางสาวขวัญชีวา ต๊ะยามัน

14. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง

นายชัยวิทย์ ฉัตรอุทัย

นางสาวจามร จันทร์ชุย

นางสาวรัชนี นาคทรงแก้ว

นายฐกณฑ์ สุขเกษม

นายชยนนท์ คูหาสวรรค์

15. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์

นายเสกสรรค์ ขาวปลอด

นางสาวธีรนันท์ ขาวปลอด

นายสิรินคร สุนทรสาร

นายชยันต์ สอนบุญเกิด

16. งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายชาคริต เทียนทอง

นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์

17. งานอาคารสถานที่

นายปรีชา สุทธิธารธวัช

นางสุภาณี พันธุ

นายสำราญ ใจชื่อ

นายชูชาติ พูตระกูล

นายสัญญา แสนบุตร

นายกรเดชน์ ช่วยชูตระกูล

นายธเนศพล ชุ่มใจ

นายประสิทธิ์ พานิช

นายเมธี แสงสว่าง

นายสมจิตต์ คุณหอม

นายสุพร สมตัว

นายสัญญา นามธรรม

นายสำราญ ชื่นบาน

นายพัฒิภูมิ สมตัว

นายณันท์ทัต ใจซื่อ

นางน้อย ปัญญาคำ

นางณัฐวรรณ พฤกษาชีวะ

18. งานส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน

นางวรรณรัตน์ สุดนุช

นายธวัชชัย ศรีกาหลง

นายสว่าง จันทร์ประเสริฐ

นายมงคล ฟักหอม

นายพุทธา ไชยขาว

นายอรุณ ช่วงโชติ

นายบรรพต สีไพรวัน

นายพยน อ่อนน้อม