1. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางปาริฉัตร ปานนิล

2. ศูนย์พัฒนาศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ (K-EES)

ดร.ปุณยวีร์ ฉายศิริ

3. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

นางสาวเมธินี สงไทย

นางสาวเบญจรัตน์ นุชนาฏ์

นางสาวฑิตฐิตา ชูเขียว

4. งานวิชาการปริญญาตรี (SIIE)

นางสาวสุธัญญา ถาดนาค

นางสาวณัฐหทัย วัชรินทร์ชลาลัย

นางสาวยุวธิดา บัวสิม

นางสาวอรทัย พุ่มย้อย

Mr.Supun Gayantha Dissanayaka

Mr.Ashan Eranga Kudabalage

นางสาวฐิติชญา ทันมุข

นางสาววิภาดา ทองพับ

นางสาวอัจฉริยา บุญเนตร

5. งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวจันทรารัตน์ ศรีพุ่มพวง

นางกุลทรัพย์ สินเกียรติวรกุล

นางสาวทรรศวรรณ จงทอง

6. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางประเสริฐพร ผลโพธิ์

นางสาวชลธิชา นาคชูแก้ว

นางสาวจันทรา ชูอำไพ

7. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

นางสาวมนทิรา นอบน้อม

นายสุจินดา ยุทธเนตร

8. งานวิชาการบัณฑิตศึกษา

นางวาทินี วัฒนจตุรพร

นางกัตติกมาส สิทธิคง

นางสาวยุวรี ดีมิตร

นางสาวอัยยรัช ยิ้มพงษ์

9. งานวิชาการปริญญาตรี

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา

นางสุนันทา สันตินันตรักษ์

นางสุนันทา ธรรมโสภณ

นางสาวปรียาพัช ประเสริฐศรี

นางสาวอิสริยา ม่วงคะลา

นางสาวกันต์ธิตา ปางวิสุทธิวงศ์

10. งานกิจการนักศึกษา

นางสาวบงกช ทองทา

นางสาวอัชรี เป้าวิสิทธิ์

นางสาวจิราภรณ์ นอบน้อม

นางสาวนวรัตน์ วุฒิอุดม

ว่าที่ร้อยตรี ดิเรกฤทธิ์ จันทรวงษ์

ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย แส้ทอง

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารีรัตน์ บุตุธรรม

11. งานแผนงาน

นางสาวใสใจ เชี่ยวประกอบกิจ

นางสาวจิรภา โคมเดือน

น.ส.อรอุมา ไพบูลย์สุขสกุล

นางสาวกาญจนาพร ชัยณรงค์

12. งานการเงินและบัญชี

นางสาวชื่นสุมณ อนันตพงษ์

นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ

นางนฤมล กำเนิดมณี

นางสาวณชชล หาญแสงชัย

นางสาวชนม์นิภา รักษาธรรม

13. งานพัสดุ

นางสาวบุญยืน กลัดแขก

นางสาววาสนา นุชรอด

นายสัมพันธ์ สังข์ทอง

นางสาวอัจจิมา คงศักดิ์ไพศาล

นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ

นางสาวจุฑาภรณ์ นิลาทวงศ์

นางสาวพศิกา แก้มผอม

14. งานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวสิริทินี กิ่งช้าง

นางอาทิสุดา ชาญวิกรณ์

นายสถาพร พงษ์ประยูร

นางสาวชนัญชิดา นอบน้อม

15. งานวิเทศสัมพันธ์

นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด

นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน

16. งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์แสงสุก

นางสาวณัฐธยาน์ แป้นประสิทธิ์

นางสาวขวัญชีวา ต๊ะยามัน

17. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง

นางสาวจามร จันทร์ชุย

นายชยนนท์ คูหาสวรรค์

นางสาวณัฐชยา แย้มนาก

18. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์

นายเสกสรร ขาวปลอด

นางสาวธีรนันท์ ขาวปลอด

นายชยันต์ สอนบุญเกิด

19. งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายชาคริต เทียนทอง

นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์

20. งานอาคารสถานที่

นายสุรเชษฐ์ปกรณ์ พรมภักดี

นางสาวรัชนี นาคทรงแก้ว

นายสำราญ ใจชื่อ

นายชูชาติ พูตระกูล

นายสัญญา แสนบุตร

นายกรเดชน์ ช่วยชูตระกูล

นายประสิทธิ์ พานิช

นายเมธี แสงสว่าง

นายสมจิตต์ คุณหอม

นายสุพร สมตัว

นายสัญญา นามธรรม

นายสำราญ ชื่นบาน

นายพัฒิภูมิ สมตัว

นายณันท์ทัต ใจซื่อ

นางณัฐวรรณ พฤกษาชีวะ

นายธวัชชัย ศรีกาหลง

นายณัฐพงศ์ ไชยสงค์

21. งานส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวธันย์นิชา สินเกียรติวรกุล

นายอรุณ ช่วงโชติ

นายมงคล ฟักหอม

นายพยน อ่อนน้อม

นายบรรพต สีไพรวัน