1. ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

นางปาริฉัตร ปานนิล

ดร.ปุณยวีร์ ฉายศิริ

2. งานเลขานุการผู้บริหาร

นางสาวจันทรารัตน์ ศรีพุ่มพวง

นางสาวณปภัช สุทธานินทร์

นางกุลทรัพย์ สินเกียรติวรกุล

3. งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางประเสริฐพร ผลโพธิ์

นางสาวชลธิชา นาคชูแก้ว

นางสาวจันทรา ชูอำไพ

4. งานบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ)

นางสาวมนทิรา นอบน้อม

นายสุจินดา ยุทธเนตร

5. งานวิชาการบัณฑิตศึกษา

นางวาทินี วัฒนจตุรพร

นางกัตติกมาส สิทธิคง

นางสาวยุวรี ดีมิตร

6. งานวิชาการปริญญาตรี

นางสาวนุษรา นอบน้อม

นางสาวสิริกัลยา ชาญนาวา

นางสุนันทา สันตินันตรักษ์

นางสุนันทา ธรรมโสภณ

นางสาวปรียาพัช ประเสริฐศรี

นางสาวอิสริยา ม่วงคะลา

7. งานวิชาการปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ)

นางสาวสุธัญญา ถาดนาค

นางสาวณัฐหทัย วัชรินทร์ชลาลัย

นางสาวยุวธิดา บัวสิม

นางสาวอรทัย พุ่มย้อย

นางสาวฑิตฐิตา ชูเขียว

Mr.Supun Gayantha Dissanayaka

Mr.Ashan Eranga Kudabalage

นางสาวฐิติชญา ทันมุข

นางสาววิภาดา ทองพับ

นางสาวอัจฉริยา บุญเนตร

8. งานกิจการนักศึกษา

นางสาวบงกช ทองทา

นางสาวอัชรี เป้าวิสิทธิ์

นางสาวสมศรี แซ่โง้ว

นางสาวจิราภรณ์ นอบน้อม

นางสาวนวรัตน์ วุฒิอุดม

ว่าที่ร้อยตรี ดิเรกฤทธิ์ จันทรวงษ์

ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย แส้ทอง

9. งานแผนงาน

นางสาวใสใจ เชี่ยวประกอบกิจ

นางสาวจิรภา โคมเดือน

น.ส.อรอุมา ไพบูลย์สุขสกุล

10. งานการเงินและบัญชี

นางสาวชื่นสุมณ อนันตพงษ์

นางสมภัสสร มั่งคั่งธนสมบัติ

นางนฤมล กำเนิดมณี

นางสาวณชชล หาญแสงชัย

11. งานพัสดุ

นางธนัญญา เผ่ากันทะ

นางสาวบุญยืน กลัดแขก

นางสาววาสนา นุชรอด

นายสัมพันธ์ สังข์ทอง

นางสาวอัจจิมา คงศักดิ์ไพศาล

นางสาวจิตศุภางค์ วงศ์ภาคำ

12. งานวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวสิริทินี กิ่งช้าง

นางอาทิสุดา ชาญวิกรณ์

นายสถาพร พงษ์ประยูร

นางสาวชนัญชิดา นอบน้อม

13. งานวิเทศสัมพันธ์

นายพงษ์พัฒน์ เนือกขุนทด

นางสาวอัจฉราวดี ยอดดำเนิน

14. งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวเบญจมาภรณ์ จันทร์แสงสุก

นางสาวณัฐธยาน์ แป้นประสิทธิ์

นางสาวขวัญชีวา ต๊ะยามัน

15. งานประชาสัมพันธ์

นางสาวนิภาพร เจริญผ่อง

นายชัยวิทย์ ฉัตรอุทัย

นางสาวจามร จันทร์ชุย

นายชยนนท์ คูหาสวรรค์

16. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภูเบศ อุทัยวัฒนานนท์

นายเสกสรร ขาวปลอด

นางสาวธีรนันท์ ขาวปลอด

นายชยันต์ สอนบุญเกิด

17. งานเทคโนโลยีการศึกษา

นายชาคริต เทียนทอง

นายทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน

นางสาวสุชาดา แดงอินทวัฒน์

18. งานอาคารสถานที่

นายสุรเชษฐ์ปกรณ์ พรมภักดี

นางสาวรัชนี นาคทรงแก้ว

นายสำราญ ใจชื่อ

นายชูชาติ พูตระกูล

นายสัญญา แสนบุตร

นายกรเดชน์ ช่วยชูตระกูล

นายธเนศพล ชุ่มใจ

นายประสิทธิ์ พานิช

นายเมธี แสงสว่าง

นายสมจิตต์ คุณหอม

นายสุพร สมตัว

นายสัญญา นามธรรม

นายสำราญ ชื่นบาน

นายพัฒิภูมิ สมตัว

นายณันท์ทัต ใจซื่อ

นางณัฐวรรณ พฤกษาชีวะ

นายธวัชชัย ศรีกาหลง

19. งานส่วนสนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาวธันย์นิชา สินเกียรติวรกุล

นายอรุณ ช่วงโชติ

นายมงคล ฟักหอม

นายพยน อ่อนน้อม

นายบรรพต สีไพรวัน

20. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

นางสาวเมธินี สงไทย

นางสาวเบญจรัตน์ นุชนาฏ์