ตราสัญลักษณ์

ดอกไม้ประจำคณะ : ดอกชงโค

สีประจำคณะ : สีเลือดหมู