นักศึกษาวิศวกรรมโทรคมนาคม ได้รับรางวัล “บทความดีเด่น” จากในงานประชุมวิชาการ ECTI-CARD2023 ครั้งที่ 15

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและบุคลากรวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นเรื่อง”เครื่องติดตามสัญยาณชีพระยะไกลต้นทุนต่ำ”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนอัจฉริยะ Innovations and Creative Technologies for Developing Smart Comunities ECTI-CARD2023 ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ Hua Hin Grand Hotel & Plaza จ.เพชรบุรี

รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา

  1. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มโนสิทธิชัย วิศวกร
  2. นางสาวอารียา หงษาชาติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  3. นางสาวสุพจนา นราทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  4. นางสาวอารียา เกตุย้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4
    โดยมี รศ.ดร. พิพัฒน์ พรหมมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา