คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอแสดงความยินดีกับ
🎉รศ.ดร.ธีรยศ เวียงทอง
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
🎉”รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565