Monozukuri คืออะไร

Monozukuri โมโนซุคุริ เป็นภาษาญี่ปุ่น เกิดจาก คำว่า mono “โมโน” ซึ่งหมายถึง วัสดุสิ่งของ

การใช้ ส่วน zukuri ทสึคุริ หมายถึง “การทำให้เกิดขึ้น หรือการผลิต” เมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเป็นคำว่า Monozukuri จึงหมายถึง การทำให้ข้อมูลของการออกแบบถูกถ่ายทอด หรือฝังเข้าไปในตัวกลาง หรือวัสดุ เพื่อทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

การเรียนตามหลัก Monozukuri คืออะไร

การเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทตามหลัก Monozukuri

ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์ Industry 4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่ซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงได้ ทำให้ผู้เรียนมีคุณภาพสูง อันประกอบไปด้วยทั้งทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยี มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบไปด้วย

  • การเพิ่มชั่วโมงเรียนเป็นการฝึกในภาคปฏิบัติอย่างจริงจังก่อนสำเร็จการศึกษารายวิชาต่าง ๆ ถึงแม้จะไม่ใช่วิชาปฏิบัติ จะเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน
  • มีการอบรมแบบ Non-degree เพื่อให้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตกับรายวิชาในหลักสูตร พร้อมกับการเทียบประสบการณ์และวุฒิของผู้เข้าเรียน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมได้
  • จัดให้นักศึกษาทุกคนต้องผลิตผลงานหรือชิ้นงานสร้างสรรค์นวัตกรรม การออกแบบ การทำโครงงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและเอกชนที่นำไปใช้ได้จริงในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ
  • จัดให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ศึกษาการทำงานจริงกับภาคอุตสาหกรรม ทำให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนา แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้มากที่สุด

หัวหน้าโครงการ

  • ศาสตราจารย์ ดร. อุมา สีบุญเรือง
  • รองคณบดีอาวุโส ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • อาจารย์ประชำภาควิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรที่เปิดรับ

นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตร

• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมโยธา สิ่งแวดล้อมและการจัดการงานก่อสร้าง

• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)

• วศ.ม. สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ (หลักสูตรสหวิทยาการ)

• วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)

บริษัท/หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ผลงานเเต่ละหลักสูตร

📥 Ms.Sirintorn Pengsiri :  Monozukuri Project >>>
📥 Ms.Thidarat Thongkham :  Monozukuri Project >>>
📥 Ms.Sone Khar Jar Ring Aung : Monozukuri Project >>>
📥 Mr.Dang Quang Huy : Monozukuri Project >>>
📥 Mr.Hoang Khan Nguyen : Monozukuri Project >>>
📥 Mr.Witchayut Sudthanyarat : Monozukuri Project >>>

งานอบรม AI-TRIZ CORPORATE

เป็นการพัฒนากระบวนการคิด ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม

อ่านต่อ >>>

โครงการ Monozukuri Degree

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการ Monozukuri degree รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพียง 20 ท่าน

อ่านต่อ >>>

Ms.Sirintorn Pengsiri

The MONOZUKURI Program give me an opportunity to apply knowledge

More >>>

Ms.Thidarat Thongkham

The MONOZUKURI Program give me the opportunity to use my creative skills

More >>>

Mr.Witchayut Sudthanyarat

The MONOZUKURI Program provided me with an excellent opportunity

More >>>

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวิชาการบัณฑิตศึกษา ชั้น 1 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โท 02-329-8301 ต่อ 203

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >>>