รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เข้าร่วมโครงการ Monozukuri degree รับสมัครถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพียง 20 ท่าน เท่านั้น สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา Full Time ได้รับค่าตอบแทน 13,000 บาท/เดือน ได้รับค่าวัสดุทำวิจัย 10,000 บาท/โครงการ สามารถฝึกงานจริงในภาคอุตสาหกรรมระหว่างเรียนได้ 1 ภาคการศึกษา) Monozukuri Degree เป็นหลักสูตรที่เน้น หลักสูตรที่เน้นความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น Deep Tech, เน้นการปฎิบัติจริงทั้งในเเละนอกห้องเรียน รวมถึงสามารถเทียบโอนหน่วยกิต, ประสบการณ์, เเละวุฒิการศึกษาได้
เอกสารรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่ >>>>