เป็นการพัฒนากระบวนการคิด ความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation/Problem Solving ในภาคอุตสาหกรรมขึ้น โดยจะเป็นการแก้ปัญหาด้วยแนวทางของ TRIZ และ Generative AI ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพของกระบวนการผลิต หรือพัฒนานวัตกรรม ทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้สามารถนำแนวทางความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้จริงในการทำงานเพื่อตอบโจทย์ Industry 4.0 ได้