ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2

ข้อปฏิบัติการสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาตรวจพบเชื้อ Covid-19
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 2