โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”

โครงการ Professional Technical Skills “การอบรมการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์ PV โดยใช้โปรแกรม PVSyst”