คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.พิพัฒน์ สุขวัฒนาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565