วิศวลาดกระบัง นำความรู้ด้านIOT สู่นักเรียนโมโกรวิทยาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding และการออกแบบเทคโนโลยี โครงการส่งเสริม พัฒนา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ณ โรงเรียนโมโกรวิทยาคม อ.อุ้งผาง จังหวัดตากโดยมี ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สอนการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และการใช้งานเครื่อง 3D printer และ ดร.ธนวิชญ์ อนุวงศ์พินิจ ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรไอโอทีและสารสนเทศ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ สอนการออกแบบพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์มด้วย IoT อีกทั้งได้อบรมให้ความรู้แก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มอบสื่อการเรียนการสอน เครื่อง 3D Print และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนโรงเรียนโมโกรวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.