ขอแสดงความยินดีกับ คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
❤คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย
❤ศิษย์เก่า วิศวลาดกระบัง รุ่น 31
🎖ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 3
Client Coverage 3.4