ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565