โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา16.36 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงเรียนโมโกรวิทยาคม อำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชดำริฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี และหมู่บ้านใกล้เคียง ได้เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา ระยะแรกเป็นห้องเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว มีนักเรียน 22 คน ต่อมาปี 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กลองและอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จำนวน 48 ไร่เศษ ก่อสร้างโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณสร้างโรงเรียน ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5 มีนักเรียน 243 คน เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ นอกจากนี้ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมเรื่องการเขียนบอร์ดทดลอง AIOT เป็นบอร์ดทดลองด้านระบบสมองกลฝังตัว ฝึกการคิดเชิงตรรกะ ความคิดเชิงออกแบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทำระบบสมาร์ท ฟาร์ม และการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ มีอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาสนับสนุนและจัดการเรียนการสอน

คลิปวีดีโอ