ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.อมตะ อนันต์พินิจวัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566