ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
🎉ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”
ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566