ทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ในโอกาสได้รับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินโครงการ “การพัฒนาวงจรเข้ารหัสและถอดรหัสแอลดีพีซีตามมาตรฐานสื่อสารอวกาศบนชิปเอฟพีจีเอ”

โดยสมาชิกในทีม ประกอบด้วย

  • นางสาวกฤติยาภรณ์ เหมือดขุนทด(นักศึกษาปริญญาเอก)
  • นายจตุพร ด้วงทอง (นักศึกษาปริญญาเอก)
  • นายอนุสรณ์ วงค์ษา (นักศึกษาปริญญาเอก)
  • นายธนัช ศรีสุภา (นักศึกษาปริญญาโท)