นศ.ปริญญาโทวิศวลาดกระบัง ได้รับ “รางวัลชมเชย” จาก The 14th Thailand Metallurgy Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ “รางวัลชมเชย” ในการนำเสนอแบบปากเปล่า Heat Treatment and Surface Engineering เรื่อง “Effect of heat treatment parameters on hardness of Al-Fe alloy mixed with recycled aluminum cans” ภายในงาน Thailand Metallurgy Conference ครั้งที่ 14 : TMETC14

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

  • นายธวัชชัย ตั้งสุขสันต์ นักศึกษาระดับปริญญาโท
  • ผศ.ดร.สุวารี ชาญกิจมั่นคง (อาจารย์ที่ปรึกษา)