นศ.วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ จาก The 14th Thailand Metallurgy Conference

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศ” การนำเสนอแบบปากเปล่า Posco-Thainox Metallurgy Award Competition ระดับปริญญาตรี เรื่อง “Effect of Sc and Zr Additions on Microstucture, Hardness and Corrosion Resistance of Al-Ni-Mn Alloys” ภายในงาน Thailand Metallurgy Conference ครั้งที่ 14 : TMETC14

รายชื่อนักศึกษาได้รับรางวัล

  • นายอนุชิต มาสทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4
  • ผศ.ดร.สุวารี ชาญกิจมั่นคง อาจารย์ที่ปรึกษา