𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.

ศาสตราจารย์ ดร.อุมา สีบุญเรือง เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำเสนอแนวคิดในหัวข้อ “𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 – 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐎𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐢𝐞𝐬.” บนเวทีการประชุม 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐞𝐥𝐭 & 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦 ที่มหาวิทยาลัย Beijing University of Chemical Technology (BUCT), China และเข้าร่วมการประชุมการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาระหว่างภาควิชาวิศวกรรมเคมี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสองสถาบัน ในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2566