คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดบรรยาย “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ. ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2564”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมเปิดงานการจัดบรรยายในหัวข้อ “หลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผศ. รศ. ศ. ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2564” โดยมี ศ.ดร.วันชัย ริ้วรุจา ที่ปรึกษาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ทราบถึงหลักเกณฑ์การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ องค์ประกอบในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ ชั้น 6 อาคาร A คณะวิศวกรรมศาสตร์

รูปภาพจาก Facebook คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล