การประชุม Cigre การประชุมในกลุ่มสร้างมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ IEC

วิศวะลาดกระบัง โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ รศ.ดร.พีรวุฒิ ยุทธโกวิท เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Cigre การประชุมในกลุ่มสร้างมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ IEC ทางด้าน Lightning Protection พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก มาเลเซีย ญี่ปุ่น แคนาดา สิงค์โปร และ online จากหลายประเทศ เพื่อกำหนดทิศทางของมาตรฐานอุปกรณ์ฟ้าผ่าระดับโลก โดยคณบดี สมยศ เกียรติวนิชวิไล กล่าวต้อนรับและยินดีกับความก้าวหน้าทางด้านมาตรฐานสากลที่จะเกิดขึ้น