จัดอบรมเสริมทักษะ soft skills เรื่อง “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี Cardiopulmonary resuscitation (CPR)” ณ สโลปภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเสริมทักษะsoft skills แก่นศ.และเ