ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งจากสภาวิศวกร เป็นกรรมการอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกรรมการชุดนี้จะขับเคลื่อนด้าน การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา การรับรองใบประกอบวิชาชีพ และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อวงการวิชาชีพและวิชาการของประเทศ