ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในโอกาสได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”