วิศวลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and NICT(ASEAN IVO)

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ เปิดตัวโครงการทุนวิจัย “ICT Virtual Organization of ASEAN Institutes and NICT (ASEAN IVO)” ภายใต้การสนับสนุนของ National Institute of Information and Communications Technology (NICT) ประเทศญี่ปุ่น โดยมี ศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สจล. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ซึ่งมีกิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิกของ

โครงการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-National University of Laos ประเทศสปป.ลาว
-Cambodia Academy of Digital Technology ประเทศกัมพูชา
-Institute of Technology of Cambodia ประเทศกัมพูชา
-Institute of Geophysics ประเทศเวียดนาม
-Le Quy Don Technical University ประเทศเวียดนาม
-National Institute of Information and Communications Technology ประเทศญี่ปุ่น
-ASEAN-IVO Office, NICT ประเทศญี่ปุ่น
-NICT Asia center ประเทศไทย

อ้างอิงจาก https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kmitl001&set=a.674603914703898