ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยลพัชร์ อารีรบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยลพัชร์ อารีรบ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)