ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภาณุมาศ ไทรงาม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เนื่องในโอกาสเป็นผู้มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล WOS (Q1)